სარეგისტრაციო ფორმა

საჯარო ინფორმაცია

ზოგადი ინფორმაცია სსიპ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის შესახებსაჯარო ინფორმაციის გვერდისაკადრო უზრუნველყოფასახელმწიფო შესყიდვებისამართლებრივი აქტებისსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბიუჯეტი

 
საქართველოს ეკოტურიზმის სტრატეგია 2020-2030

საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025

დებულება

შინაგანაწესი (განახლებულია 01/09/2016)

სტრუქტურა

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები

ადმინისტრაციის ცენტრალური აპარატისა და მისი ტერიროტიული ორგანოების საკონტაქტო ინფორმაცია

სსიპ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საქართველოს საკონვენციო და საგამოფენო ბიუროს საქმიანი ტურიზმის სფეროში მომსახურების ადგილობრივი მიმწოდებლების მონაცემთა ბაზაში გაწევრიანების წესი

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში 2016 წლის მდგომარეობით

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში 2015 წლის მდგომარეობით

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში 2014 წლის მდგომარეობით

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში 2013 წლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა

საჯარო ინფორმაცია ღიაა. ყველას აქვს უფლება, გაეცნოს სსიპ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში არსებულ საჯარო ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღოს მისი ასლები, თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს. საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას. განცხადებაში უნდა მიეთითოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს. საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში, არაუგვიანეს 10 დღისა.

საჯარო ინფორმაცია – ოფიციალური დოკუმენტი (მათ შორის, ნახაზი, მაკეტი, გეგმა, სქემა, ფოტოსურათი, ელექტრონული ინფორმაცია, ვიდეო- და აუდიოჩანაწერები), ანუ საჯარო დაწესებულებაში დაცული, აგრეთვე საჯარო დაწესებულების ან მოსამსახურის მიერ სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით მიღებული, დამუშავებული, შექმნილი ან გაგზავნილი ინფორმაცია, ასევე საჯარო დაწესებულების მიერ პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია.

საიდუმლო ინფორმაცია – საჯარო დაწესებულებაში დაცული, აგრეთვე საჯარო დაწესებულების ან მოსამსახურის მიერ სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით მიღებული, დამუშავებული, შექმნილი ან გაგზავნილი ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას.

სსიპ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში დაცული საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი:

იურიდიული სამმართველოს იურისტი
ნინო ჯვარშეიშვილი
ტელ: 595 92 92 79
ელ:ფოსტა: publicinfo@gnta.ge

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა
სტატისტიკა 2021 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით
სტატისტიკა 2021 წლის პირველი კვარტალის მდგომარეობით

 

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად გაგზავნილი ანგარიში, საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით 2020 წლის მდგომარეობით.

2020 წლის 49-ე მუხლის ყოველწლიური ანგარიში

სტატისტიკა 2020 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2020 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2020 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2020 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად გაგზავნილი ანგარიში, საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით 2019 წლის მდგომარეობით.

2019 წლის 49-ე მუხლის ყოველწლიური ანგარიში

სტატისტიკა 2019 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2019 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2019 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2019 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად გაგზავნილი ანგარიში, საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით 2018 წლის მდგომარეობით

2018 წლის 49-ე მუხლის ყოველწლიური ანგარიში

სტატისტიკა 2018 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2018 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2018 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2018 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 

2018-GEO

 

2017-GEO

 

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად გაგზავნილი ანგარიში, საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით 2017 წლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2017 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2017 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად გაგზავნილი ანგარიში, საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით 2016 წლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2016 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2016 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2016 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად გაგზავნილი ანგარიში, საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით 2015 წლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2015 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2015 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 
 

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად გაგზავნილი ანგარიში, საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით 2014 წლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად გაგზავნილი ანგარიში, საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით 2013 წლის მდგომარეობით

2012 წლის 10 დეკემბრიდან 2013 წლის 10 დეკემბრამდე საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში შემოვიდა 17 განცხადება, აქედან პასუხი გაეცა ყველა განცხადებას, საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება არ ყოფილა მიღებული.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მესამე თავი

საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 219 საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის შეცვლის შესახებ ბრძანება

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2014 წლის 9 იანვრის № 1-1/12 ბრძანება “საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ”

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2013 წლის 31 დეკემბრის № 77-ს ბრძანება “საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ”


ადმინისტრაციულ ორგანოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი
+

კონკურსის შედეგები
+

 

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2021 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2021 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2020 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2020 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2020 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2020 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 

 

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2019 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2019 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2019 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2019 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობითთ

 

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2018 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2018 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2018 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით   

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2018 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 

 

სსიპ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესი

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საპრეტენზიო კომისიის შექმნის შესახებ

სსიპ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მუდმივმოქმედი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შექმნის შესახებ

 
ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2017 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2017 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2016 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2016 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2016 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2015 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2015 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2014 წლის მე-4 კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით.

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით.

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით.

 

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში.

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2013 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით.

შესყიდვების გეგმა 2021 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2021 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

რეკლამის ხარჯი 2021 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2021 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

 

რეკლამის ხარჯი 2021 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია სახ ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2021 წლის I კვარტალი

2021 გეგმა I კვარტალი

2021 განხორციელებული შესყიდვები I კვარტალი

 

რეკლამის ხარჯი 2020 წლის მეოთხე კვარტალი

ინფორმაცია სახ ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2020 წლის მეოთხე კვარტალი

2020 მე-4 კვარტალი შესყიდვების გეგმა და შესრულება

 

შესრულება მე-3 კვარტალი

რეკლამის ხარჯი 2020 წლის მესამე კვარტალი

ინფორმაცია სახ ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2020 წლის მესამე კვარტალი

III კვარტალი 2020 (შესყიდვების გეგმა)

 

II კვარტალი 2020 (შესყიდვების გეგმა)

განხორციელებული შესყიდვები 2020 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია სახ ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2020 წლის მეორე კვარტალი

რეკლამის ხარჯი 2020 წლის მეორე კვარტალი

 

I კვარტალი 2020 (შესყიდვების გეგმა)

განხორციელებული შესყიდვები 2020 წლის  I კვარტალი

ინფორმაცია სახ ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2020 წლის პირველი კვარტალი

რეკლამის ხარჯი 2020 წლის პირველი კვარტალი

 

რეკლამის ხარჯი 2019 წლის მეოთხე კვარტალი 

განხორციელებული შესყიდვები 2019 წლის მეოთხე კვარტალი

ინფორმაცია სახ ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2019 წლის მეოთხე კვარტალი 

 

განხორციელებული შესყიდვები 2019 წლის მესამე კვარტალი

ინფორმაცია სახ ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2019 წლის მესამე კვარტალი

რეკლამის ხარჯი 2019 წლის მესამე კვარტალი

 

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2019 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

რეკლამის ხარჯი 2019 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

განხორციელებული შესყიდვები 2019 წლის მეორე კვარტალი

 

2019 წლის 1 კვ. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

ინფორმაცია სახ ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2019 წლის პირველი კვარტალი

განხორციელებული შესყიდვები 2019 წლის 1 კვარტალი

რეკლამის ხარჯი 2019 წლის პირველი კვარტალი

 

რეკლამის ხარჯი 2018 წლის მეოთხე კვარტალი

ინფორმაცია სახ ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2018 წლის მეოთხე კვარტალი

განხორციელებული შესყიდვები 2018 წლის მეოთხე კვარტალი

 

რეკლამის ხარჯი 2018 წლის მესამე კვარტალი 

ინფორმაცია სახ ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2018 წლის მესამე კვარტალი

განხორციელებული შესყიდვები 2018 წლის მესამე კვარტალი

 

ინფორმაცია სახ ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2018 წლის მეორე კვარტალი

განხორციელებული შესყიდვები 2018 წლის მეორე კვარტალი

 

განხორციელებული შესყიდვები 2018 წლის პირველი კვარტალი

 

შესყიდვების გეგმა 2017 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

რეკლამის ხარჯი 2017 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

 
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2017 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

შესყიდვების გეგმა 2017 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

რეკლამის ხარჯი 2017 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

 
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2017 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

შესყიდვების გეგმა 2017 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

რეკლამის ხარჯი 2017 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

 
განხორციელებული შესყიდვები 2017 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

რეკლამის ხარჯი 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 
განხორციელებული შესყიდვები 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

შეყიდვების გეგმა 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

რეკლამის ხარჯი 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

 
განხორციელებული შესყიდვები 2016 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

რეკლამის ხარჯი 2016 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

 
განხორციელებული შესყიდვები 2016 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

შესყიდვების გეგმა 2016 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

 
განხორციელებული შესყიდვები 2016 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

შეყიდვების გეგმა 2016 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

რეკლამის ხარჯი 2016 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 
ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2015 წლის 4 კვარტლის მდგომარეობით

შესყიდვების გეგმა 2015 წლის 4 კვარტლის მდგომარეობით

რეკლამის ხარჯი 2015 წლის 4 კვარტლის მდგომარეობით

 
ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2015 წლის 3 კვარტლის მდგომარეობით

შესყიდვების გეგმა 2015 წლის 3 კვარტლის მდგომარეობით

რეკლამის ხარჯი 2015 წლის 3 კვარტლის მდგომარეობით

 
ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2015 წლის 2 კვარტლის მდგომარეობით

შესყიდვების გეგმა 2015 წლის 2 კვარტლის მდგომარეობით

რეკლამის ხარჯი 2015 წლის 2 კვარტლის მდგომარეობით

 
ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2015 წლის 1 კვარტლის მდგომარეობით

შესყიდვების გეგმა 2015 წლის 1 კვარტლის მდგომარეობით

რეკლამის ხარჯი 2015 წლის 1 კვარტლის მდგომარეობით

 
 
რეკლამის ხარჯი 2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

განხორციელებული შესყიდვები 2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

 

რეკლამის ხარჯი 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

 

რეკლამის ხარჯი 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

 
სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2014 წელი

პირველი კვარტლის მდგომარეობითმეორე კვარტლის მდგომარეობითმესამე კვარტლის მდგომარეობითმეოთხე კვარტლის მდგომარეობით
31.03.2014

 

07.03.2014
28.02.2014
20.02.2014
07.02.2014
31.01.2014
29.01.2014
15.01.2014

24.06.2014
19.06.2014
13.06.2014
09.06.2014
06.06.2014
30.05.2014
28.05.2014
23.05.2014
21.05.2014
20.05.2014
07.05.2014
23.04.2014
17.04.2014

19.09.2014
01.09.2014
18.08.2014
11.08.2014
05.08.2014
28.07.2014
22.07.2014
11.07.2014
16.07.2014

07.10.2014
13.10.2014
20.10.2014
21.10.2014
28.10.2014
30.10.2014
04.11.2014
05.11.2014
12.11.2014
 

2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით სსიპ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაწეულა

ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 
სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2013 წელი

პირველი კვარტლის მდგომარეობითმეორე კვარტლის მდგომარეობითმესამე კვარტლის მდგომარეობითმეოთხე კვარტლის მდგომარეობით
19.11.2012
16.01.2013
25.01.2013
14.02.2013
27.02.2013
05.03.2013
26.04.2013
14.05.2013
04.06.2013
06.06.2013
10.06.2013
14.06.2013
17.06.2013
17.06.2013
28.06.2013
03.07.2013
12.07.2013
24.07.2013
25.07.2013
26.07.2013
09.08.2013
16.08.2013
27.08.2013
03.09.2013
18.09.2013
02.10.2013
09.10.2013
22.10.2013
23.10.2013
01.11.2013
06.11.2013
08.11.2013
13.11.2013
18.11.2013
22.11.2013
28.11.2013
06.12.2013
11.12.2013
12.12.2013
18.12.2013

რეკლამის განთავსება და გაწეული ხარჯები 2013 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

რეკლამის განთავსება და გაწეული ხარჯები 2013 წლის I-II-III კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2013 წლის I-II-III კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2013 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2021 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2021 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2021 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ად ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ 2021 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ად ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ 2021 წლის I კვარტალი

ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2021 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2021 წლის I კვარტალი

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2021 წლის I კვარტალი

 

2020 წ. ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ

2020წ. საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი

2020წ. გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები 2018 წლის მდგომარეობით

2020 წ. ბიუჯეტის შესრულება წლიური

2020წ. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურეობის ხარჯი

2020 წ. ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათალი მოდელების მითითებით

2020წ. ადმინისტრაციისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარება გრანტები

2020 წ.ადმინისტრაციის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონებების ჩამონათვალი

 

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2020 წლის მეოთხე კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2020 წლის მეოთხე კვარტალი

ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2020 წლის მეოთე კვარტალი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ად ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ 2020 წლის მეოთხე კვარტალი

 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ად ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ 2020 წლის მესამე კვარტალი

ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2020 წლის მესამე კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2020 წლის მესამე კვარტალი

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2020 წლის მესამე კვარტალი

 

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2020 წლის მეორე კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2020 წლის მეორე კვარტალი

ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2020 წლის მეორე კვარტალი 

ფონდებიდან და ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ 2020 წლის მეორე კვარტალი

 

ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2020 წლის პირველი კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2020 წლის პირველი კვარტალი

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2020 წლის პირველი კვარტალი

ფონდებიდან ადმ. ორგანოსთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ 2020 წლის I კვარტალი

 

2019 წ. ადმინისტრაციისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარება გრანტები

2019 წ. ბიუჯეტის-შესრულება-წლიური1

2019 წ. გაწეული-სატელეკომუნიკაციო-ხარჯები-2019-წლის-მდგომარეობით

2019 წ. საწვავის-მოხმარებაზე-გაწეული-ხარჯი-1

2019 წ.ადმინისტრაციის-ბალანსზე-რიცხული-უძრავი-ქონებების-ჩამონათვალი

2019 წ.ადმინისტრაციული-ორგანოს-ბალანსზე-რიცხული-ავ-1

2019წ. ავტოსატრანსპორტო-საშუალებების-ტექნიკურ-მომსახურეობის-ხარჯი1

ინფორმაცია-ადმინისტრაციული-ორგანოს-მიერ-გაცემული-გრანტების-შესახებ-2019-წლის-მდგომარეობით

 

2019 წლის IV კვარტალი ფონდებიდან თანხის გამოყოფა

2019 წლის IV კვარტალი ფინანსთა სამინისტროს გადაეცა გამოუყენებელი არაფინანსური აქტივი

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2019 წლის მეოთხე კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2019 წლის მეოთხე კვარტალი

ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2019 წლის მეოთხე კვარტალი

 

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2019 წლის მესამე კვარტალი 

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2019 წლის მესამე კვარტალი

ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2019 წლის მესამე კვარტალი

ფონდებიდან ადმ.ორგანოსთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ 2019 წლის მე-3 კვარტალი 

 

2019 წლის მეორე კვარტალი ფინანსთა სამინისტროს გადაეცა გამოუყენებელი არაფ…

2019 წლის II კვარტალი ფონდებიდან თანხის გამოყოფა

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი

2019 წლის მეორე კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2019 წლის მეორე კვარტალი

ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2019 წლის მეორე კვარტალი

 

2019 წლის 1 კვარტალში დაზიანებული მანქანის ღირებულება ჩაირიცხა

ფონდებიდან ად ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ 2019 წლის I კვარტალი

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2019 წლის პირველი კვარტ

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2019 წლის პირველი კვარტალში

ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2019 წლის პირველი კვარტალში

 

2018 წ. ადმინისტრაციისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარება გრანტები

2018 წ. ბიუჯეტის-შესრულება-წლიური1

2018 წ. გაწეული-სატელეკომუნიკაციო-ხარჯები-2018-წლის-მდგომარეობით

2018 წ. საწვავის-მოხმარებაზე-გაწეული-ხარჯი-1

2018 წ.ადმინისტრაციის-ბალანსზე-რიცხული-უძრავი-ქონებების-ჩამონათვალი

2018 წ.ადმინისტრაციული-ორგანოს-ბალანსზე-რიცხული-ავ-1

2018წ. ავტოსატრანსპორტო-საშუალებების-ტექნიკურ-მომსახურეობის-ხარჯი1

ინფორმაცია-ადმინისტრაციული-ორგანოს-მიერ-გაცემული-გრანტების-შესახებ-2018-წლის-მდგომარეობით

 

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2018 წლის მეოთხე კვარტალი 

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2018 წლის მეოთხე კვარტალი 

ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2018 წლის მეოთხე კვარტალი  

IV კვარტალი ფონდებიდან თანხის გამოყოფა

 

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2018 წლის მესამე კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2018 წლის მესამე კვარტალი 

ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2018 წლის მესამე კვარტალი 

III კვარტალი ფონდებიდან თანხის გამოყოფა

 

ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2018 წლის მეორე კვარტალი 

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2018 წლის მეორე კვარტალი 

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2018 წლის მეორე კვარტალი 

 

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2018 წლის პირველი კვარტალი 

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2018 წლის პირველი კვარტალი 

I კვარტალი ფონდებიდან თანხის გამოყოფა 2018 წლის

 

ადმინისტრაციის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონებების ჩამონათვალი 2017 წლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილები 2017 წლის მდგომარეობით

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურეობის ხარჯი 2017 წლის მდგომარეობით

ბიუჯეტის შესრულება წლიური 2017

გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები 2017 წლის მდგომარეობით

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ 2017 წლის მდგომარეობით

საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი 2017 წლის მდგომარეობით

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახლმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის მდგომარეობით

 

ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2017 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2017 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2017 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან და ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ

 
ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2017 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2017 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2017 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან და ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ

 
ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2017 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2017 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2017 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

 

ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესასეხბ 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 
ადმინისტრაციის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონებების ჩამონათვალი 2016 წლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილები 2016 წლის მდგომარეობით

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურეობის ხარჯი 2016 წლის მდგომარეობით

ბიუჯეტის შესრულება წლიური 2016

გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები 2016 წლის მდგომარეობით

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ 2016 წლის მდგომარეობით

საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი 2016 წლის მდგომარეობით

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახლმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ ინფორმაცია 2016 წლის მდგომარეობით

 

ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

 

ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2016 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2016 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2016 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

 

ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2016 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2016 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2016 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

 
ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2016 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2016 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2016 წლის 1 კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2016 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 
ბიუჯეტის შესრულება 2015 წლის მდგომარეობით

გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები 2015 წლის მდგომარეობით

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ 2015 წლის მდგომარეობით

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2015 წლის მდგომარებოთ

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2015 წლის მდგომარებოთ

საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი

ადმინისტრაციის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონებების ჩამონათვალი

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურეობის ხარჯი

 

ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2015 წლის 4 კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2015 წლის 4 კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2015 წლის 4 კვარტლის მდგომარეობით

 
ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2015 წლის 3 კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2015 წლის 3 კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2015 წლის 3 კვარტლის მდგომარეობით

 
ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2015 წლის 2 კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2015 წლის 2 კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2015 წლის 2 კვარტლის მდგომარეობით

 
ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2015 წლის 1 კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2015 წლის 1 კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2015 წლის 1 კვარტლის მდგომარეობით

 
ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2014 წლის მე-4 კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების კვალტარული ოდენობის შესახებ

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2014 წლის მე-4 კვარტლის მდგომარეობით

 
ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვალტარული ოდენობის შესახებ 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

 
ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვალტარული ოდენობის შესახებ 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

 
ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვალტარული ოდენობის შესახებ 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 
ბიუჯეტის შესრულება 2013 წლის I-II-III კვარტალი

ბიუჯეტის შესრულება 2013 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

სსიპ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბიუჯეტის შესრულება (2013 წლის მდგომარეობით)

სსიპ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბიუჯეტის შესრულება (2014 წლის მდგომარეობით)

 
ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2013 წლის I-II-III კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2013 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ 2013 წლის I-II-III კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ 2013 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

 
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

ადგილობრივი და საერთაშორისო სატელეფონო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია

 
საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი 2014 წლის მდგომარეობით

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურეობის ხარჯი 2014 წლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2014 წლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი 2014 წლის მდგომარეობით

 
საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურეობის ხარჯი

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X