საჯარო ინფორმაცია

ზოგადი ინფორმაცია სსიპ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის შესახებსაჯარო ინფორმაციის გვერდისაკადრო უზრუნველყოფასახელმწიფო შესყიდვებისამართლებრივი აქტებისსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბიუჯეტი
დებულება

შინაგანაწესი (განახლებულია 05.09.2014)

სტრუქტურა

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები

ადმინისტრაციის ცენტრალური აპარატისა და მისი ტერიროტიული ორგანოების საკონტაქტო ინფორმაცია

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში 2013 წლის მდგომარეობით

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში 2014 წლის მდგომარეობით

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში 2015 წლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა

საჯარო ინფორმაცია ღიაა. ყველას აქვს უფლება, გაეცნოს სსიპ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში არსებულ საჯარო ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღოს მისი ასლები, თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს. საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას. განცხადებაში უნდა მიეთითოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს. საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში, არაუგვიანეს 10 დღისა.

საჯარო ინფორმაცია – ოფიციალური დოკუმენტი (მათ შორის, ნახაზი, მაკეტი, გეგმა, სქემა, ფოტოსურათი, ელექტრონული ინფორმაცია, ვიდეო- და აუდიოჩანაწერები), ანუ საჯარო დაწესებულებაში დაცული, აგრეთვე საჯარო დაწესებულების ან მოსამსახურის მიერ სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით მიღებული, დამუშავებული, შექმნილი ან გაგზავნილი ინფორმაცია, ასევე საჯარო დაწესებულების მიერ პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია.

საიდუმლო ინფორმაცია – საჯარო დაწესებულებაში დაცული, აგრეთვე საჯარო დაწესებულების ან მოსამსახურის მიერ სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით მიღებული, დამუშავებული, შექმნილი ან გაგზავნილი ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას.

სსიპ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში დაცული საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი:

იურიდიული სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი
ნინო ფანჯაკიძე
ტელ: 5 99 09 78 89
ელ:ფოსტა: publicinfo@gnta.ge

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

სტატისტიკა 2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 
სტატისტიკა 2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

სტატისტიკა 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

2012 წლის 10 დეკემბრიდან 2013 წლის 10 დეკემბრამდე საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში შემოვიდა 17 განცხადება, აქედან პასუხი გაეცა ყველა განცხადებას, საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება არ ყოფილა მიღებული.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მესამე თავი

საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 219 საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად გაგზავნილი ანგარიში, საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით 2015 წლის მდგომარეობით

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად გაგზავნილი ანგარიში, საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით 2013 წლის მდგომარეობით

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად გაგზავნილი ანგარიში, საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით 2014 წლის მდგომარეობით

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2014 წლის 9 იანვრის № 1-1/12 ბრძანება “საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ”

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2013 წლის 31 დეკემბრის № 77-ს ბრძანება “საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ”


ადმინისტრაციულ ორგანოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი
+
ამ დროისათვის ადმინისტრაციაში ვაკანსიები არ არის.
კონკურსის შედეგები
+
თებერვლის №4 სხდომის ოქმის შესაბამისად, ხელმძღვანელს ხარისხის განვითარების სამმართველოს სპეციალისტის პოზიციაზე დასამტკიცებლად წარედგინა ერთი კანდიდატურა. რის შემდგომაც გამოიცა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის შესაბამისი ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი კანდიდატის ვაკანტურ თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ.

კონკურსის შედეგები

 
სსიპ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესი

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საპრეტენზიო კომისიის შექმნის შესახებ

სსიპ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მუდმივმოქმედი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შექმნის შესახებ

 

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით
ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2014 წლის მე-4 კვარტლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით.

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით.

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით.

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში.

ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2013 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით.


ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2015 წლის 1 კვარტლის მდგომარეობით

შესყიდვების გეგმა 2015 წლის 1 კვარტლის მდგომარეობით

რეკლამის ხარჯი 2015 წლის 1 კვარტლის მდგომარეობით

 
რეკლამის ხარჯი 2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

განხორციელებული შესყიდვები 2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

რეკლამის ხარჯი 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

რეკლამის ხარჯი 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

 
სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2014 წელი

პირველი კვარტლის მდგომარეობითმეორე კვარტლის მდგომარეობითმესამე კვარტლის მდგომარეობითმეოთხე კვარტლის მდგომარეობით
31.03.2014
07.03.2014
28.02.2014
20.02.2014
07.02.2014
31.01.2014
29.01.2014
15.01.2014
24.06.2014
19.06.2014
13.06.2014
09.06.2014
06.06.2014
30.05.2014
28.05.2014
23.05.2014
21.05.2014
20.05.2014
07.05.2014
23.04.2014
17.04.2014

19.09.2014
01.09.2014
18.08.2014
11.08.2014
05.08.2014
28.07.2014
22.07.2014
11.07.2014
16.07.2014

07.10.2014
13.10.2014
20.10.2014
21.10.2014
28.10.2014
30.10.2014
04.11.2014
05.11.2014
12.11.2014
 

2015 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით სსიპ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაწეულა

ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 
სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2013 წელი

პირველი კვარტლის მდგომარეობითმეორე კვარტლის მდგომარეობითმესამე კვარტლის მდგომარეობითმეოთხე კვარტლის მდგომარეობით
19.11.2012
16.01.2013
25.01.2013
14.02.2013
27.02.2013
05.03.2013
26.04.2013
14.05.2013
04.06.2013
06.06.2013
10.06.2013
14.06.2013
17.06.2013
17.06.2013
28.06.2013
03.07.2013
12.07.2013
24.07.2013
25.07.2013
26.07.2013
09.08.2013
16.08.2013
27.08.2013
03.09.2013
18.09.2013
02.10.2013
09.10.2013
22.10.2013
23.10.2013
01.11.2013
06.11.2013
08.11.2013
13.11.2013
18.11.2013
22.11.2013
28.11.2013
06.12.2013
11.12.2013
12.12.2013
18.12.2013

რეკლამის განთავსება და გაწეული ხარჯები 2013 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

რეკლამის განთავსება და გაწეული ხარჯები 2013 წლის I-II-III კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2013 წლის I-II-III კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2013 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

ბიუჯეტის შესრულება 2015 წლის მდგომარეობით

გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები 2015 წლის მდგომარეობით

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ 2015 წლის მდგომარეობით

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2015 წლის მდგომარებოთ

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2015 წლის მდგომარებოთ

საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი

ადმინისტრაციის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონებების ჩამონათვალი

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურეობის ხარჯი

 
ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2015 წლის 1 კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების 2015 წლის 1 კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2015 წლის 1 კვარტლის მდგომარეობით

 
ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2014 წლის მე-4 კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს დანამატებისა და პრემიების კვალტარული ოდენობის შესახებ

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2014 წლის მე-4 კვარტლის მდგომარეობით

 
ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვალტარული ოდენობის შესახებ 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2014 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით

 
ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვალტარული ოდენობის შესახებ 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2014 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

 
ოფიციალურ სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯი 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვალტარული ოდენობის შესახებ 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

დამტკიციცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით

 
ბიუჯეტის შესრულება 2013 წლის I-II-III კვარტალი

ბიუჯეტის შესრულება 2013 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

სსიპ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბიუჯეტის შესრულება (2013 წლის მდგომარეობით)

სსიპ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბიუჯეტის შესრულება (2014 წლის მდგომარეობით)

 
ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2013 წლის I-II-III კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2013 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ 2013 წლის I-II-III კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ 2013 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

 
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

ადგილობრივი და საერთაშორისო სატელეფონო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია

 
საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი 2014 წლის მდგომარეობით

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურეობის ხარჯი 2014 წლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2014 წლის მდგომარეობით

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი 2014 წლის მდგომარეობით

 
საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურეობის ხარჯი

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X