ქართული ვერსიაEnglish Version


 

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის კვლევებისა და დაგეგმვის სამმართველოს ორგანიზებით 2017 წლის 27 აპრილს ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ,,ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და სტრატეგიული მიზნები“. კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ უცხოეთში და საქართველოში აკრედიტებული უნივერსიტეტების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებს. ასევე პროფესიულ სასწავლებლებსაც. ნაშრომი უნდა ემსახურებოდეს საქართველოს ტურიზმის სტრატეგიაში წარმოდგენილ რვა სტრატეგიული მიზნიდან ერთ-ერთს ან რამდენიმეს შესრულებას:

1. ტურიზმის სფეროში სახელმწიფო და კერძო ინვესტიციების გაზრდა;
2. ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება ვიზიტების რაოდენობის, უცხოური და ადგილობრივი ინვესტიციების გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით;
3. ეფექტიანი მარკეტინგისა და საინფორმაციო კამპანიის საშუალებით ვიზიტორების მოზიდვა მაღალგადახდისუნარიანი ბაზრებიდან; შიდა ტურიზმის სტიმულირება;
4. კონკურენტუნარიანობის გაზრდა მსოფლიო დონის ტურისტული მომსახურების შეთავაზების გზით;
5. ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის რესურსების გამოყენებით ტურიზმში უნიკალური ავთენტური გამოცდილების შექმნა;
6. საქართველოს ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის პატივისცემა, დაცვა და წარმოჩენა;
7. მონაცემთა მოპოვებისა და ანალიზის, ასევე, სექტორის განვითარების შეფასების მასშტაბის გაფართოება და გაუმჯობესება;
8. პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება სახელმწიფოს, ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის.

ნაშრომში წარმოდგენილი იდეები აისახება ტურიზმის სამოქმედო გეგმაში და განხორციელდება.

საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025 წ.

კონფერენციის მიზანი:

ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტებისა და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის თანამშრომლობის გაძლიერებას და სტუდენტების ჩართულობის ამაღლებას ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების საკითხებში. კონფერენცია სტუდენტებს მისცემს შესაძლებლობას ჩაატარონ ინდივიდუალური კვლევები, შესთავაზონ ახალი იდეები საქართველოში ტურიზმის პოლიტიკის მთავარ განმსაზღვრელ ორგანოს და ამით საკუთარი წვლილი შეიტანონ ტურიზმის სტრატეგიით განსაზღვრული მიზნების შესრულების საქმეში.

კონფერენციის მხარდამჭერები:
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
ევროპის უნივერსიტეტი
ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტი (ISET)
თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
კავკასიის უნივერსიტეტი
საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი
საქართველოს უნივერსიტეტი
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
პროფესიული კოლეჯი ”იკაროსი”

მნიშვნელოვანი თარიღები:
15 მარტი– თეზისების წარმოდგენის ბოლო ვადა. მოცულობა – 1-2 გვერდი.
20 მარტი- მომდევნო ეტაპზე გადასული კანდიდატების განსაზღვრა და მათი ინფორმირება.
5 აპრილი- ნაშრომების მიღების ბოლო ვადა, მოცულობა 5-10 გვერდი.
20 აპრილი-შერჩეული ნაშრომების ავტორების გამოვლენა.
27 აპრილი- პრეზენტაციების და გამოგზავნილი ნაშრომების საფუძველზე გამარჯვებულების გამოვლენა.
სტუდენტები გამართავენ ნაშრომების პრეზენტაციას, რის საფუძველზეც გამოვლინდება გამარჯვებულები. ისინი დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით. ასევე, შერჩეული ნაშრომები დაიბეჭდება ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოველწლიურ მიმოხილვასთან ერთად კრებულში სახელწოდებით “ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და სტრატეგიული მიზნები“. კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატი. კონფერენციის შედეგად მოხდება წარმატებული სტუდენტების მონაცემთა ბაზის შექმნა და მათი გათვალისწინება საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტაციაში სტაჟირების ან მომავალი დასაქმების თვალსაზრისით.

თეზისები და საბოლოო ნაშრომები გთხოვთ გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე:
tourismconference@gnta.ge

მიუთითეთ თქვენი სახელი გვარი, ხელმძღვანელი (არსებობის შემთხვევაში), სწავლის საფეხური და უნივერსიტეტი. ასევე საჭიროა თეზისში მითითებულ იქნას სტრატეგიული მიზანი, რომლის შესრულებასაც ემსახურება აღნიშნული თემა.
დამატებითი ინფორმაცია ნაშრომის ტექნიკურ მხარეზე და შეფასების კრიტერიუმებზე შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ ფაილში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის

პრიზები

დღის წესრიგი

  
Georgian National Tourism Administration of Ministry of Economy and Sustainable Development is pleased to announce that International Student Conference “Development Perspectives of Tourism in Georgia and Strategic Objectives” will be held on April 27, 2017.
The conference is open to bachelor, master and doctoral students of accredited universities in Georgia and abroad. Students from vocational institutions can also participate. Presented topic should focus on the following strategic objectives:
1. Expand public and private sector investment in the tourism sector;
2. Improve the business environment to facilitate increased visitation and foreign and domestic investment;
3. “High quality experience” to attract higher spending markets, through increased and more effective marketing and promotion; stimulate domestic tourism;
4. Enhance competitiveness, through delivery of world-class visitor services;
5. Create unique and authentic visitor experiences centered on Georgia’s natural and cultural assets;
6. Respect, preserve, and enhance Georgia’s natural and cultural heritage;
7. Expand and enhance data collection and analysis and measurement of industry performance;
8. Build partnerships between government, industry, non-governmental organizations, and communities.

Key dates and deadlines:
March 15: Deadline for submission of the abstracts (1-2 pages)
March 20: Selection of the abstracts
April 5: Deadline for submission of the final papers (5-10 papers)
April 20: Selection of the best papers
April 27: Presentations

Papers and abstracts should be sent to the following e-mail: tourismconference@gnta.ge
Further details can be found at: www.gnta.ge/conference; www.facebook.com/gntaconference

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X