სსიპ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია არის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და სახელმწიფო კონტროლით დამოუკიდებლად ახორციელებს თავის საქმიანობას.

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიზნები და ამოცანებია საქართველოს ტურიზმის განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ტურიზმის განვითარების საფუძველზე ქვეყანაში მაღალი საექსპორტო შემოსავლების ზრდისა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობა,ასევე საქართველოში უცხოელი ტურისტების მოზიდვა და შიდა ტურიზმის განვითარება, ტურისტული ადგილების, ინფრასტრუქტურისა და ტურიზმის სფეროში ადამიანური რესურსების განვითარების ხელშეწყობა.

ადმინისტრაციას ჰყავს ხელმძღვანელი, ხოლო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ჰყავს სამი მოადგილე, მათ შორის ერთი პირველი მოადგილე. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი წარმართავს ადმინისტრაციის საქმიანობას, იღებს გადაწყვეტილებას ადმინისტრაციის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე და ახორცილებს ადმინისტრაციის საერთო ხელმძღვანელობას.

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი: გიორგი ჩოგოვაძე

ელ-ფოსტა: g.chogovadze@gnta.ge

CV: ნახვა


ხელმძღვანელის მრჩეველი საზოგადოებასთან ურთიერთობების საკითხებში: თეიმურაზ დოლიძე

E-mail: t.dolidze@gnta.ge

 

ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე: რუსუდან მამაცაშვილი

E-mail: r.mamatsashvili@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

CV: ნახვა

ხელმძღვანელის მოადგილე: მედეა ჯანიაშვილი

E-mail: m.janiashvili@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

CV: ნახვა

ხელმძღვანელის მოადგილე: თამაზ იორაშვილი

E-mail: tiorashvili@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

CV: ნახვა

 
ადმინისტრაციული სამმართველოსაზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველობრენდის განვითარების სამმართველოშიდა ტურიზმის სტიმულირების სამმართველოკვლევებისა და დაგეგმვის სამმართველოსაერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოსაერთაშორისო ტურიზმის სტიმულირების სამმართველოუკუკავშირის ანალიზისა და რეაგირების სამმართველოსაინფორმაციო მომსახურების სამმართველოტურიზმის სფეროში მომსახურების მიმწოდებლებთან ურთიერთობის სამმართველოხარისხის განვითარების სამმართველოტურისტული პროდუქტისა და მცირე ინფრასტრუქტურის განვითარების სამმართველოიურიდიული სამმართველოსაქართველოს საკონვენციო და საგამოფენო ბიურო

სამმართველოს უფროსი: სალომე იმნაძე

E-mail: s.imnadze@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

უზრუნველყოფს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, ხელმძღვანელის მოადგილეების, სტრუქტურული ქვედანაყოფების უფლებამოსილებათა განხორციელებისათვის საჭირო საინფორმაციო-ტექნიკური და ორგანიზაციული მომსახურების გაწევას, ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურის, შიდა კომპიუტერული ქსელისა და აღჭურვილობის გამართულ ფუნქციონირებას, სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებას, ადმინისტრაციის ფინანსების ეფექტიან მართვასა და განკარგვას, ადამიანური რესურსების მართვას.

 

ადმინისტრაციული სამმართველოს თანამშრომლები:

 

ოფის მენეჯერი

ირმა ავგაროზაშვილი-ონიანი

E-mail: info@gnta.ge

 

ხელმძღვანელის თანაშემწე

ნათელა კაიდარაშვილი

E-mail: n.kaidarashvili@gnta.ge

 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი

იური ამბარცუმიანი

E-mail: y.ambartsumyani@gnta.ge

 

სპეციალისტი (მძღოლი)

ბადრი გაგნიძე

საფინანსო განყოფილება

 

განყოფილების უფროსი

ნუნუ მაყიშვილი

E-mail: n.makishvili@gnta.ge

 

ფინანსური მენეჯერი

გიორგი ბარჯაძე

E-mail: g.barjadze@gnta.ge

 

მთავარი ბუღალტერი

თეონა მაისურაძე

E-mail: teona.maisuradze@gnta.ge

 

მთავარი სპეციალისტი

დიმიტრი ხულუზაური

E-mail: d. khuluzauri@gnta.ge

 

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების განყოფილება

 

განყოფილების უფროსი

პეტრე ქაფიანიძე

E-mail: p.kaphianidze@gnta.ge

 

მთავარი სპეციალისტი

მანანა დევაძე

E-mail: m.devadze@gnta.ge

 

მთავარი სპეციალისტი

მარიკა ლემონჯარია

E-mail: m.lemonjaria@gnta.ge

 

სპეციალისტი

ნანა დოლაკიძე

E-mail: n.dolakidze@gnta.ge

 

საქმისწარმოების საკითხებში ასისტენტი

მეგი მეზვრიშვილი

E-mail: m.mezvrishvili@gnta.ge

 

სამეურნეო და სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილება

 

განყოფილების უფროსი

სალომე შულაია

E-mail: s.shulaia@gnta.ge

 

მთავარი სპეციალისტი

კახა ხეცურიანი

E-mail: k.khetsuriani@gnta.ge

 

მთავარი სპეციალისტი

მაია ასლანიშვილი

E-mail: m.aslanishvili@gnta.ge

 

სპეციალისტი

ნინო ტვილდიანი

E-mail: n.tvildiani@gnta.ge

 

სპეციალისტი

ბექა ონიანი

E-mail: b.oniani@gnta.ge

 

შესყიდვების კოორდინატორი

ლევან აბაშიძე

E-mail: l.abashidze@gnta.ge

 

შესყიდვების კოორდინატორი

თამარ ბაღდავაძე

E-mail: t.bagdavadze@gnta.ge

 

ბაზრის კვლევის კოორდინატორი

მარიამ აბრამია

E-mail: m.abramia@gnta.ge

 

სამეურნეო საკითხების კოორდინატორი

გარნიკ მინასიანი

E-mail: g.minasiani@gnta.ge

 

სამმართველოს უფროსი: ეკა სოსელია

E-mail: e.soselia@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

განსაზღვრავს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირითად გეგმას, ამზადებს ადმინისტრაციის საქმიანობის ამსახველ მასალას და უზრუნველყოფს საზოგადოებისათვის მის მიწოდებას მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით. გეგმავს და ახორციელებს სხვადასხვა სახის აქტივობებს ადმინისტრაციისა და მისი საქმიანობის ცნობადობის ამაღლების მიზნით. აშუქებს ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებულ აქტივობებს, როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო დონეზე. უზრუნველყოფს საზოგადოების ინფორმირებას ადმინისტრაციის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებათა შესახებ და აღნიშნული მიზნით ახორციელებს ინტერვიუების, პრესკონფერენციებისა და ბრიფინგების დაგეგმვასა და ორგანიზებას.

 

 

მთავარი სპეციალისტი

თეა ჩანჩიბაძე

E-mail: t.chanchibadze@gnta.ge

 

მთავარი სპეციალისტი

გიორგი გაბრიჩიძე

E-mail: g.gabrichidze@gnta.ge

 

ოპერატორი

ლუკა მამულაიძე

E-mail: l.mamulaidze@gnta.ge

 

სამმართველოს უფროსი: ანა კეკელია

E-mail: a.kekelia@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

ზრუნავს საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, ბრენდის, ასევე ტურისტული პროდუქტების ბრენდის ჩამოყალიბება/განვითარებაზე. ხელს უწყობს საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციას და მის წარმოჩენას როგორც შიდა ისე საერთაშორისო ბაზარზე. მიზნობრივი ბაზრების მიხედვით, საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით განსაზღვრავს კომუნიკაციის არხებსა და მეთოდებს. მონაწილეობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზრობებსა და გამოფენებში. საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა მარკეტინგულ ღონისძიებებს, მონაწილეობს საქართველოს, ასევე ტურისტული პროდუქტებისა და პროექტების მომზადებისა და გავრცელების პროცესში.

 

 

მთავარი სპეციალისტი

ანა ლაბაძე

E-mail: a.labadze@gnta.ge

 

მთავარი სპეციალისტი

თეონა ნანავა

E-mail: t.nanava@gnta.ge

 

უფროსი სპეციალისტი

ნინო ნიჟარაძე

E-mail: n.nizharadze@gnta.ge

 

ციფრული მარკეტინგის კოორდინატორი

ბექა ქვარცხავა

E-mail: b.kvartskhava@gnta.ge

 

სარეკლამო კამპანიების კოორდინატორი

ტატო ნორაკიძე

 

ბრენდის განვითარების კოორდინატორი

თამარ ვაჩნაძე

E-mail: t.vachnadze@gnta.ge

 

ბრენდის განვითარების მთავარი კოორდინატორი

თათია ხაინდრავა

E-mail: t.khaindrava@gnta.ge

 

ბლოგერი

დარია ხოლოდილინა

E-mail: d.kholodilina@gnta.ge

 

ფრონტ-ენდ დეველოპერი

გიორგი ბაძაღუა

E-mail: g.badzaghua@gnta.ge

 

პრინტის დიზაინერი

ანი ლიპარტია

E-mail: a.lipartia@gnta.ge

 

სამმართველოს უფროსი: ეკატერინე ყოლბაია

E-mail: e.kolbaia@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

გეგმავს და ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს შიდა ტურიზმის სტიმულირების ხელშეწყობის მიზნით, მათ შორის ქვეყნის მასშტაბით არსებული ახალი ტურისტული ადგილებისა და პროდუქტების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. გეგმავს და ახორციელებს ტურისტულად მიმზიდველ ადგილებში სხვადახვა სახის ღონისძიებებს შიდა ტურისტული ნაკადის ზრდის მიზნით. ახორციელებს გაცნობით ტურებს ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ადგილების პოპულარიზაციის მიზნით ქართველი ჟურნალისტების, ბლოგერებისა და ტურ-ოპერატორებისათვის.

 

 

სპეციალისტი

ანა გულდედავა

E-mail: a.guldedava@gnta.ge

 

სპეციალისტი

ნონა გაფრინდაშვილი

E-mail: n.gaprindashvili@gnta.ge

 

სამმართველოს უფროსი: გიორგი ბრეგაძე

E-mail: g.bregadze@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

უზრუნველყოფს ტურიზმის სფეროში სტრატისტიკური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებას. ადმინისტრაციის საჭიროებიდან გამომდინარე აწარმოებს შესაბამის კვლევებს.
ამზადებს კვლევების შედეგების ამსახველ ანალიტიკურ მასალას, წარმოებული კვლევების საფუძველზე ორგანიზებას უწევს ტურიზმის სამოქმედო გეგმების შემუშავებას.

 

მთავარი სპეციალისტი

ნინო შუკაკიძე

E-mail: n.shukakidze@gnta.ge

 

მთავარი სპეციალისტი

ხატია ვაშაყმაძე

E-mail: k.vashakmadze@gnta.ge

 

სპეციალისტი

ანა არაბული

E-mail: a.arabuli@gnta.ge

 

სამმართველოს უფროსი: თორნიკე ზირაქიშვილი

E-mail: t.zirakishvili@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

ახორციელებს საერთაშორისო ურთიერთობების წარმართვას და აღნიშნული მიზნის ფარგლებში თანამშრომლობს, სამინისტროებთან და სხვა უწყებებთან, ასევე დიპლომატიურ კორპუსთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ორგანიზებას უწევს შესაბამისი მოლაპარაკებების წარმართვას ტურიზმის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შეთანხმებებისა და მემორანდუმების, სამოქმედო გეგმებისა და სხვა პროექტების შემუშავების მიზნით. თანამშრომლობს ტურიზმის სფეროში სხვადასხვა ქვეყნის ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებთან. მონაწილეობს ტურიზმის მიმართულებით გამართულ საერთაშორისო ღონისძიებებსა და მთავრობათაშორის კომისიებში

 

 

მთავარი სპეციალისტი

ვიქტორია კობერიძე

E-mail: v.koberidze@gnta.ge

 

მთავარი სპეციალისტი

ვახტანგ კურცხალია

E-mail: v.kurtskhalia@gnta.ge

 

სამმართველოს უფროსი: მარინა ბოჯგუა

E-mail: m.bojgua@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

საქართველოს ტურისტული პოტენციალის საერთაშორისო ბაზრებზე წარმოჩენისა და პოპულარიზაციის მიზნით ამყარებს საჭირო კონტაქტებს და ამავე მიზნით თანამშრომლობს უცხო ქვეყნის ტურისტული ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან. უზრუნველყოფს უცხოელი ჟურნალისტების, ბლოგერების, ტუროპერატორების და ტურიზმის ინდუსტრიის სხვადასხვა წარმომადგენლების საქართველოში მოწვევას, ჩამოყვანასა და მასპინძლობას.

 

 

მთავარი სპეციალისტი

მარინე ხურცილავა

E-mail: m.khurtsilava@gnta.ge

 

უფროსი სპეციალისტი

მაკა მაქაცარია

E-mail: m.makatsaria@gnta.ge

 

სპეციალისტი

ნინო ტურაშვილი

E-mail: n.turashvili@gnta.ge

 

პრეს და ინფო ტურების კოორდინატორი

ინგა ლეკიაშვილი

E-mail: i.lekiashvili@gnta.ge

სამმართველოს უფროსი: ნანა ჭოხონელიძე

E-mail: n.chokhonelidze@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

განსაზღვრავს ინფორმაციის წყაროებს ტურიზმის სფეროში არსებული პრობლემების გამოსავლენად და ახდენს მიღებული ინფორმაციის დამუშავებას, დახარისხებასა და ანალიზს. აღმოჩენილი პრობლემების გადასაჭრელად იძიებს სხვადასხვა საშუალებებს, მათ შორის აღნიშნულის თაობაზე აცნობებს შესაბამის უწყებებს. აწარმოებს და მუდმივად განაახლებს დისტანციური საინფორმაციო არხების საინფორმაციო ბაზებს. მუდმივ მონიტორინგს და კონტროლს უწევს საინფორმაციო არხების მომწოდებლების მიერ გაწეულ მომსახურებას. საჭიროების შემთხვევაში ადმინისტრაციის სტრუქტურაში დისტანციური საინფორმაციო არხების განვითარების მიზნით გეგმავს და ორგანიზებას უწევს შესაბამისი სამუშაოებს.

 

 

სპეციალისტი

ნინო მელაშვილი-გლოველი

E-mail: n.melashvili@gnta.ge

 

სპეციალისტი

სალომე ელაშვილი

E-mail: s.elashvili@gnta.ge

 

კოორდინატორი

ელენე მგელაძე

E-mail: e.mgeladze@gnta.ge

 

მთავარი კვლევის კოორდინატორი

ზურა ძიძიგური

E-mail: z.dzidziguri@gnta.ge

 

სამმართველოს უფროსი: შოთა ბრელიძე

E-mail: s.brelidze@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

მოიძიებს ინფორმაციას ქვეყნის მასშტაბით არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ქმნის შესაბამის მონაცემთა ბაზას. უზრუნველყოფს ქვეყნის მასშტაბით არსებული ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების ეფექტიან ფუნქციონირებას და ამ მიზნით სხვადასხვა აქტივობების განხორციელებას. საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს ქვეყნის მასშტაბით ახალი ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების შექმნას.

 

 

მთავარი სპეციალისტი

თამარ მელიშვილი

E-mail: t.melishvili@gnta.ge

 

სპეციალისტი

თეონა ლაგვილავა

E-mail: t.lagvilava@gnta.ge

 

სპეციალისტი

ლაშა ჩხაიძე

E-mail: l.chkhaidze@gnta.ge

 

მონაცემთა ბაზის კოორდინატორი

ვახტანგ მაზიაშვილი

E-mail: v.maziashvili@gnta.ge

 

სამმართველოს უფროსი: ირინა დიასამიძე

E-mail: i.diasamidze@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

ახორციელებს ტურიზმის სფეროში მომსახურების მიმწოდებლების მონაცემთა ბაზის შექმნას და მუდმივ განახლებას, ინარჩუნებს მათთან მუდმივ კომუნიკაციას. უზრუნველყოფს შეთანხმებების, მემორანდუმების და/ან ხელშეკრულებების გაფორმებას. უზრუნველყოფს ტურიზმის სფეროში მომსახურების ადგილობრივი მიმწოდებლებისათვის ახალი ტურისტული პროდუქტების მიმართულებების და სხვადასხვა ღონისძიებების შესახებ განახლებული ინფორმაციის მიწოდებას. გეგმავს და ახორციელებს ტურიზმის სფეროში მომსახურების ადგილობრივ მიმწოდებლებთან ურთიერთობის განვითარებისათვის აუცილებელ სხვადასხვა სახის ღონისძიებებსა და აქტივობებს.

 

 

მთავარი სპეციალისტი

სალომე ჩაჩუა

E-mail: s.chachua@gnta.ge

 

პროვაიდერებთან ურთიერთობის კოორდინატორი

რუსუდან ვასაძე

E-mail: r.vasadze@gnta.ge

სამმართველოს უფროსი: ნატო მებურიშვილი

E-mail: n.meburishvili@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

უზრუნველყოფს ხარისხის ნიშნის შემუშავებასა და მის პერიოდულ დახვეწას ტურიზმის სფეროში გაწეული მომსახურების შეფასების მიზნით. ახორციელებს ტურისტული მომსახურების ადგილობრივი მიმწოდებლების მიერ გაწეული მომსახურების შეფასებასა და მონიტორინგს შემუშავებული ხარისხის ნიშნის მიხედვით. აწარმოებს ხარისხის ნიშნის მქონე ტურისტული მომსახურების ადგილობრივი მიმწოდებლების მონაცემთა ბაზას. შეიმუშავებს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების რეკომენდაციებს ტურისტული სერვისის მიმწოდებლებისათვის და უზრუნველყოფს შესაბამისი ტრენინგებისა და სემინარების ორგანიზებას.

 

 

მთავარი სპეციალისტი

თორნიკე გაგუა

E-mail: t.gagua@gnta.ge

 

სპეციალისტი

ნინო ჩაგანავა

E-mail: n.chaganava@gnta.ge

სამმართველოს უფროსი: თამარ მაისურაძე

E-mail: t.maisuradze@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

ახორციელებს ქვეყნის ტურისტული რესურსისა და პოტენციალის კვლევას, ხელს უწყობს ქვეყნის მასშტაბით ახალი ტურისტული პროდუქტებისა და მიმართულებების განვითარებას. მონაწილეობს ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის პროექტების შემუშავებასა და განხორციელებაში. გეგმავს და ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს ტურისტულად მიმზიდველ ადგილებში ტურიზმის განვითარების მიზნით.

 

 

მთავარი სპეციალისტი

ქეთევან ზურაშვილი

E-mail: k.zurashvili@gnta.ge

 

მთავარი სპეციალისტი

თამარ კახიძე

E-mail: t.kakhidze@gnta.ge

 

უფროსი სპეციალისტი

ზვიად კელენჯერიძე

E-mail: z.kelenjeridze@gnta.ge

 

სამმართველოს უფროსი: ანა ჩიქოვანი

E-mail: a.chikovani@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

უზრუნველყოფს ადმინისტრაციის საქმიანობის მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისად წარმართვას და ადმინისტრაციის უზრუნველყოფას მის საქმიანობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო სიახლეებით. ამზადებს ადმინისტრაციის სახელით გასაფორმებელი ხელშეკრულებების მემორანდუმების ან/და შეთანხმებების პროექტების მომზადებას, ასევე ადმინისტრაციის სხვადასხვა სტუქტურული ერთეულების მიერ მომზადებული ამგვარი პროექტების ექსპერტიზასა და ვიზირებას. ადმინისტრაციის კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით მონაწილეობს მესამე პირებთან ურთიერთობაში და იცავს ადმინისტრაციის ინტერესებს ყველა ინსტანციის სასამართლოში. უზრუნველყოფს საჯარო ინფორმაციის გაცემის ხელმისაწვდომობას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

 

მთავარი სპეციალისტი

ნინო ფანჯაკიძე

E-mail: n.fanjakidze@gnta.ge

 

მთავარი სპეციალისტი

ირაკლი ჭანია

E-mail: i.chania@gnta.ge

 

სამმართველოს უფროსი: თორნიკე ზირაქიშვილი

E-mail: t.zirakishvili@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

 

მთავარი ოპერაციის ოფიცერი

ამირან ივანიძე

E-mail: a.ivanidze@gnta.ge

 


ადმინისტრაციის ტერიტორიული ორგანოები

 

• ტურიზმის რეგიონული მართვის სამსახური:
ქმნის კერძო და სამოქალაქო სექტორის თანამშრომლობის ქსელს და ახორციელებს მის კოორდინაციას. მუდმივად აწვდის ინფორმაციას ადმინისტრაციას რეგიონალური პრიორიტეტებისა და სტრატეგიის შემუშავების მიზნით. ზრუნავს რეგიონალურ და ადგილობრივ დონეზე ახალი ტურისტული პროდუქტების შექმნისა და განვითარებისათვის. ადმინისტრაციასთან შეთანახმებით შეიმუშავებს რეგიონალურ და ადგილობრივ დონეზე ტურიზმის განვითარების სამოქმედო გეგმებს.

 

• ტურზმის საინფორმაციო ცენტრი:
უზრუნველყოფს ადგილობრივ და უცხოელ ტურისტებს საჭირო ინფორმაციით. ახორციელებს ტურისტული ღირსშესანიშნაობების, ტურისტული ადგილებისა და ტურისტული მიმართულებების შესახებ ინფორმაციის მოძიებასა და გავრცელებას. ქმნის საინფორმაციო ცენტრის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების მონაცემთა ბაზას და უზრუნველყოფს მის მუდმივ განახლებას.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X