სარეგისტრაციო ფორმა

სსიპ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია არის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და სახელმწიფო კონტროლით დამოუკიდებლად ახორციელებს თავის საქმიანობას.

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიზნები და ამოცანებია საქართველოს ტურიზმის განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ტურიზმის განვითარების საფუძველზე ქვეყანაში მაღალი საექსპორტო შემოსავლების ზრდისა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობა,ასევე საქართველოში უცხოელი ტურისტების მოზიდვა და შიდა ტურიზმის განვითარება, ტურისტული ადგილების, ინფრასტრუქტურისა და ტურიზმის სფეროში ადამიანური რესურსების განვითარების ხელშეწყობა.

ადმინისტრაციას ჰყავს ხელმძღვანელი, ხოლო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ჰყავს სამი მოადგილე, მათ შორის ერთი პირველი მოადგილე. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი წარმართავს ადმინისტრაციის საქმიანობას, იღებს გადაწყვეტილებას ადმინისტრაციის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე და ახორცილებს ადმინისტრაციის საერთო ხელმძღვანელობას.

 

ხელმძღვანელი
მაია ომიაძე

E-mail: m.omiadze@gnta.ge
Phone: +995 32 243 69 99
Fax: +995 32 243 60 87
CV: ნახვა

ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე
თამარ ყორიაული

E-mail: t.koriauli@gnta.ge
Phone: +995 32 243 69 99
Fax: +995 32 243 60 87
CV: ნახვა

ხელმძღვანელის მოადგილე
თამაზ იორაშვილი

E-mail: tiorashvili@gnta.ge
Phone: +995 32 243 69 99
Fax: +995 32 243 60 87
CV: ნახვა ხელმძღვანელის მოადგილე
მედეა ჯანიაშვილი

E-mail: m.janiashvili@gnta.ge
Phone: +995 32 243 69 99
Fax: +995 32 243 60 87
CV: ნახვა

 
ადმინისტრაციული სამმართველოსაზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველობრენდის განვითარების სამმართველოშიდა ტურიზმის სტიმულირების სამმართველოკვლევებისა და დაგეგმვის სამმართველოსაერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოსაერთაშორისო ტურიზმის სტიმულირების სამმართველოუკუკავშირის ანალიზისა და რეაგირების სამმართველოსაინფორმაციო მომსახურების სამმართველოტურიზმის სფეროში მომსახურების მიმწოდებლებთან ურთიერთობის სამმართველოხარისხის განვითარების სამმართველოტურისტული პროდუქტისა და მცირე ინფრასტრუქტურის განვითარების სამმართველოიურიდიული სამმართველოსაქართველოს საკონვენციო და საგამოფენო ბიურო

სამმართველოს უფროსი: სალომე იმნაძე

E-mail: s.imnadze@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

უზრუნველყოფს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, ხელმძღვანელის მოადგილეების, სტრუქტურული ქვედანაყოფების უფლებამოსილებათა განხორციელებისათვის საჭირო საინფორმაციო-ტექნიკური და ორგანიზაციული მომსახურების გაწევას, ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურის, შიდა კომპიუტერული ქსელისა და აღჭურვილობის გამართულ ფუნქციონირებას, სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებას, ადმინისტრაციის ფინანსების ეფექტიან მართვასა და განკარგვას, ადამიანური რესურსების მართვას.

ადმინისტრაციული სამმართველოს თანამშრომლები:

უფროსი სპეციალისტი (ოფის მენეჯერი)

ირმა ავგაროზაშვილი-ონიანი

სპეციალისტი (ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი)

იური ამბარცუმიანი

პროცესების აღმასრულებელი მენეჯერი

მარიამ ორჯონიკიძე

E-mail: m.orjonikidze@gnta.ge

ციფრული პროექტების აღმასრულებელი მენეჯერი

ინგა ლეკიაშვილი

E-mail: i.lekiashvili@gnta.ge

ოფის მენეჯერი

ირმა ავგაროზაშვილი-ონიანი

E-mail: info@gnta.ge

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი

იური ამბარცუმიანი

E-mail: y.ambartsumyani@gnta.ge

საფინანსო განყოფილება

განყოფილების უფროსი

ნუნუ მაყიშვილი

E-mail: n.makishvili@gnta.ge

მთავარი სპეციალისტი (მთავარი ბუღალტერი)

თეონა მაისურაძე

E-mail: teona.maisuradze@gnta.ge

მთავარი სპეციალისტი

დიმიტრი ხულუზაური

E-mail: d. khuluzauri@gnta.ge

მთავარი სპეციალისტი 

სალომე სურამელი

E-mail: s.surameli@gnta.ge

სახაზინო ოპერაციების კოორდინატორი

სოფიო პაპკიაური

E-mail: s.papkiauri@gnta.ge
სახაზინო ოპერაციების კოორდინატორი

ანნა მარუაშვილი

E-mail: a.maruashvili@gnta.ge

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების განყოფილება

განყოფილების უფროსი

მარიკა ლემონჯარია

E-mail: m.lemonjaria@gnta.ge

მთავარი სპეციალისტი (საქმეთამმართველი)

მანანა დევაძე

E-mail: m.devadze@gnta.ge

ადამიანური რესურსების მართვის კოორდინატორი

ტატიანა ჯალაბაძე

E-mail: t.jalabadze@gnta.ge

ადამიანური რესურსებისა და საქმისწარმოების საკითხების კოორდინატორი

მეგი მეზვრიშვილი-ტოკრიშვილი

E-mail: m.mezvrishvili@gnta.ge

სამეურნეო და სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილება

განყოფილების უფროსი 

ნინო ტვილდიანი

E-mail: n.tvildiani@gnta.ge

მთავარი სპეციალისტი

მაია ასლანიშვილი

E-mail: m.aslanishvili@gnta.ge

მთავარი სპეციალისტი

კახა ხეცურიანი

E-mail: k.khetsuriani@gnta.ge

მთავარი სპეციალისტი

თამარი დეკანოიძე

t.dekanoidze@gnta.ge

მთავარი სპეციალისტი

ნანა დოლაკიძე

E-mail: n.dolakidze@gnta.ge

მთავარი სპეციალისტი 

სალომე დაფქვიაშვილი

s.dapkviashvili@gnta.ge

მთავარი სპეციალისტი

მარიამ შანიძე

m.shanidze@gnta.ge

სპეციალისტი

თეონა ჩხეტიანი

t.chkhetiani@gnta.ge

შესყიდვების კოორდინატორი

ხატია გუშკაშვილი

kh.gushkashvili@gnta.ge

სამეურნეო საკითხების კოორდინატორი

გარნიკ მინასიანი

E-mail: g.minasiani@gnta.ge

მძღოლი

გოგიტა ბაკურაძე

მძღოლი

ალექსანდრე მჭედლიშვილი

მძღოლი

რომან მსხალაია

მძღოლი

სავლე ხუციშვილი

 

 სამმართველოს უფროსი: 

ანა გოჩაშვილი

E-mail: a.gochashvili@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

 განსაზღვრავს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირითად გეგმას, ამზადებს ადმინისტრაციის საქმიანობის ამსახველ მასალას და უზრუნველყოფს საზოგადოებისათვის მის მიწოდებას მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით. გეგმავს და ახორციელებს სხვადასხვა სახის აქტივობას ადმინისტრაციისა და მისი საქმიანობის ცნობადობის ამაღლების მიზნით. აშუქებს ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებულ აქტივობებს, როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო დონეზე. უზრუნველყოფს საზოგადოების ინფორმირებას ადმინისტრაციის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებათა შესახებ და აღნიშნული მიზნით ახორციელებს ინტერვიუების, პრესკონფერენციებისა და ბრიფინგების დაგეგმვასა და ორგანიზებას.

მთავარი სპეციალისტი

თეა ჩანჩიბაძე

E-mail: t.chanchibadze@gnta.ge

მთავარი სპეციალისტი

გიორგი გაბრიჩიძე

E-mail: g.gabrichidze@gnta.ge

ოპერატორი

ლუკა მამულაიძე

E-mail: l.mamulaidze@gnta.ge

სამმართველოს უფროსი: ანა კეკელია

E-mail: a.kekelia@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

ზრუნავს საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, ბრენდის, ასევე ტურისტული პროდუქტების ბრენდის ჩამოყალიბება/განვითარებაზე. ხელს უწყობს საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციას და მის წარმოჩენას, როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო ბაზარზე. მიზნობრივი ბაზრების მიხედვით, საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით განსაზღვრავს კომუნიკაციის არხებსა და მეთოდებს. მონაწილეობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზრობებსა და გამოფენებში. საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა მარკეტინგულ ღონისძიებებს, მონაწილეობს  ასევე ტურისტული პროდუქტებისა და პროექტების მომზადებისა და გავრცელების პროცესში.

მთავარი სპეციალისტი

როზალია ჯომიდავა

E-mail: r.jomidava@gnta.ge

სპეციალისტი

თეონა კალანდაძე

t.kalandadze@gnta.ge

ბრენდის განვითარების მთავარი კოორდინატორი

ნანა დგებუაძე

E-mail: n.dgebuadze@gnta.ge

ბრენდის განვითარების მთავარი კოორდინატორი

ელენე გოგელია

E-mail: e.gogelia@gnta.ge

სოციალური მედია მენეჯერი

ნატალია თარხან-მოურავი

E-mail: n.tarkhan-mouravi@gnta.ge

ციფრული სარეკლამო კამპანიების კონსულტანტი

ტატო ნორაკიძე

E-mail: t.norakidze@gnta.ge

პრინტის დიზაინერი

ანი ლიპარტია

E-mail: a.lipartia@gnta.ge

სამმართველოს უფროსი: ეკატერინე ყოლბაია

E-mail: e.kolbaia@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

გეგმავს და ახორციელებს სხვადასხვა პროექტს შიდა ტურიზმის სტიმულირების ხელშეწყობის მიზნით, მათ შორის ქვეყნის მასშტაბით არსებული ახალი ტურისტული ადგილებისა და პროდუქტების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. გეგმავს და ახორციელებს ტურისტულად მიმზიდველ ადგილებში სხვადახვა სახის ღონისძიებას შიდა ტურისტული ნაკადის ზრდის მიზნით. ახორციელებს გაცნობით ტურებს ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ადგილების პოპულარიზაციის მიზნით ქართველი ჟურნალისტების, ბლოგერებისა და ტურ-ოპერატორებისათვის.

მთავარი სპეციალისტი

თამარ გაბედავა

E-mail: t.gabedava@gnta.ge

შიდა ტურიზმის სტიმულირების პროექტების მენეჯერი

ნონა გაფრინდაშვილი

E-mail: n.gaprindashvili@gnta.ge

კულტურული ღონისძიებების კოორდინატორი

თორნიკე ნატროშვილი

E-mail: t.natroshvili@gnta.ge

უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

ანა არაბული

E-mail: a.arabuli@gnta.ge

ზრუნავს ტურიზმის სფეროში სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე, მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში. ატარებს ადმინისტრაციის საქმიანობის საჭიროებიდან გამომდინარე შესაბამისი კვლევებს, ასევე ახორციელებს ტურიზმის ინდუსტრიის შესახებ პუბლიკაციებისა და კვლევის შედეგების ამსახველი ანალიტიკური ნაშრომების მომზადება/გამოცემას, კვლევების მეთოდოლოგიის მუდმივი დახვეწას. ტურიზმის სფეროში სტატისტიკის სწორი წარმოების მიზნით თანამშრომლობს სხვადასხვა უწყებასთან და ითვალისწინებს საერთაშორისო რეკომენდაციების. შეიმუშავებს, აორგანიზებს და მონიტორინგს უწევს ტურიზმის განვითარების ეროვნული სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმებს. უზრუნ ველჰყოფს სტატისტიკური მონაცემების ხელმისაწვდომობის გაზრდას ფართო საზოგადოებისათვის. კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველჰყოფს ღონისძიებების, პროექტების დაგეგმვას, განხორციელებასა და მონაწილეობას.

სპეციალისტი

გიორგი ყაველაშვილი

E-mail: g.kavelashvili@gnta.ge

სპეციალისტი

ანა არაბული

სამმართველოს უფროსი:

ვახტანგ კურცხალია

E-mail: v.kurtskhalia@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

ახორციელებს საერთაშორისო ურთიერთობების წარმართვას და აღნიშნული მიზნის ფარგლებში თანამშრომლობს, სამინისტროებთან და სხვა უწყებებთან, ასევე დიპლომატიურ კორპუსთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ორგანიზებას უწევს შესაბამისი მოლაპარაკებების წარმართვას ტურიზმის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შეთანხმებებისა და მემორანდუმების, სამოქმედო გეგმებისა და სხვა პროექტების შემუშავების მიზნით. თანამშრომლობს ტურიზმის სფეროში სხვადასხვა ქვეყნის ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებთან. მონაწილეობს ტურიზმის მიმართულებით გამართულ საერთაშორისო ღონისძიებებსა და მთავრობათაშორის კომისიებში

უფროსი სპეციალისტი

თათია მარკელია

t.markelia@gnta.ge

სამმართველოს უფროსი: მარინა ბოჯგუა

E-mail: m.bojgua@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

საქართველოს ტურისტული პოტენციალის საერთაშორისო ბაზრებზე წარმოჩენისა და პოპულარიზაციის მიზნით ამყარებს საჭირო კონტაქტებს და ამავე მიზნით თანამშრომლობს უცხო ქვეყნის ტურისტული ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან. უზრუნველყოფს უცხოელი ჟურნალისტების, ბლოგერების, ტუროპერატორების და ტურიზმის ინდუსტრიის სხვადასხვა წარმომადგენლების საქართველოში მოწვევას, ჩამოყვანასა და მასპინძლობას.

მთავარი სპეციალისტი

მარინე ხურცილავა

E-mail: m.khurtsilava@gnta.ge

უფროსი სპეციალისტი

მაკა მაქაცარია

E-mail: maka.makatsaria@gnta.ge

სპეციალისტი

სალომე ყიფშიძე

E-mail: s.kipshidze@gnta.ge

სამმართველოს უფროსი: ნანა ჭოხონელიძე

E-mail: n.chokhonelidze@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

განსაზღვრავს ინფორმაციის წყაროებს ტურიზმის სფეროში არსებული პრობლემების გამოსავლენად და ახდენს მიღებული ინფორმაციის დამუშავებას, დახარისხებასა და ანალიზს. აღმოჩენილი პრობლემების გადასაჭრელად იძიებს სხვადასხვა საშუალებას, მათ შორის აღნიშნულის თაობაზე აცნობებს შესაბამის უწყებებს. აწარმოებს და მუდმივად აახლებს დისტანციური საინფორმაციო არხების საინფორმაციო ბაზებს. მუდმივ მონიტორინგს და კონტროლს უწევს საინფორმაციო არხების მომწოდებლების მიერ გაწეულ მომსახურებას. საჭიროების შემთხვევაში ადმინისტრაციის სტრუქტურაში დისტანციური საინფორმაციო არხების განვითარების მიზნით გეგმავს და ორგანიზებას უწევს შესაბამის სამუშაოებს.

სპეციალისტი

ნინო მელაშვილი-გლოველი

E-mail: n.melashvili@gnta.ge

კვლევებისა და პროცესების მენეჯერი

ელენე მგელაძე

E-mail: e.mgeladze@gnta.ge

კვლევის მთავარი კოორდინატორი

ზურაბ ძიძიგური

E-mail: z.dzidziguri@gnta.ge

ანალიზისა და პროცესების მართვის მენეჯერი

თემურ რამიშვილი

s.ramishvili@gnta.ge

სამმართველოს უფროსი: შოთა ბრელიძე

E-mail: s.brelidze@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

მოიძიებს ინფორმაციას ქვეყნის მასშტაბით არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ქმნის შესაბამის მონაცემთა ბაზას. უზრუნველყოფს ქვეყნის მასშტაბით არსებული ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების ეფექტიან ფუნქციონირებას და ამ მიზნით სხვადასხვა აქტივობების განხორციელებას. საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს ქვეყნის მასშტაბით ახალი ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების შექმნას.

მთავარი სპეციალისტი

თამარ მელიშვილი

E-mail: t.melishvili@gnta.ge

მთავარი სპეციალისტი

თეონა ლაგვილავა

E-mail: t.lagvilava@gnta.ge

მთავარი სპეციალისტი

ლაშა ჩხაიძე

E-mail: l.chkhaidze@gnta.ge

სამმართველოს უფროსი: ირინა დიასამიძე

E-mail: i.diasamidze@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

ახორციელებს ტურიზმის სფეროში მომსახურების მიმწოდებლების მონაცემთა ბაზის შექმნას და მუდმივ განახლებას, ინარჩუნებს მათთან მუდმივ კომუნიკაციას. უზრუნველყოფს შეთანხმებების, მემორანდუმების და/ან ხელშეკრულებების გაფორმებას. უზრუნველყოფს ტურიზმის სფეროში მომსახურების ადგილობრივი მიმწოდებლებისათვის ახალი ტურისტული პროდუქტების მიმართულებების და სხვადასხვა ღონისძიების შესახებ უახლესი ინფორმაციის მიწოდებას. გეგმავს და ახორციელებს ტურიზმის სფეროში მომსახურების ადგილობრივ მიმწოდებლებთან ურთიერთობის განვითარებისათვის აუცილებელ სხვადასხვა სახის ღონისძიებასა და აქტივობას.

მთავარი სპეციალისტი

სალომე ჩაჩუა

E-mail: s.chachua@gnta.ge

პროვაიდერებთან ურთიერთობის კოორდინატორი

რუსუდან ვასაძე

E-mail: r.vasadze@gnta.ge

პროვაიდერებთან ურთიერთობის კოორდინატორი

სალომე ლაღიძე

E-mail: s.lagidze@gnta.ge

სამმართველოს უფროსი: ნატო მებურიშვილი

E-mail: n.meburishvili@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

უზრუნველყოფს ხარისხის ნიშნის შემუშავებასა და მის პერიოდულ დახვეწას ტურიზმის სფეროში გაწეული მომსახურების შეფასების მიზნით. ახორციელებს ტურისტული მომსახურების ადგილობრივი მიმწოდებლების მიერ გაწეული მომსახურების შეფასებასა და მონიტორინგს შემუშავებული ხარისხის ნიშნის მიხედვით. აწარმოებს ხარისხის ნიშნის მქონე ტურისტული მომსახურების ადგილობრივი მიმწოდებლების მონაცემთა ბაზას. შეიმუშავებს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების რეკომენდაციებს ტურისტული სერვისის მიმწოდებლებისათვის და უზრუნველყოფს შესაბამისი ტრენინგებისა და სემინარების ორგანიზებას.

მთავარი სპეციალისტი

ქეთევან ზურაშვილი

E-mail: t.zurashvili@gnta.ge

მთავარი სპეციალისტი

ანა აროშიძე

E-mail: a.aroshidze@gnta.ge

სამმართველოს უფროსი: თამარ მაისურაძე

E-mail: t.maisuradze@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

ახორციელებს ქვეყნის ტურისტული რესურსისა და პოტენციალის კვლევას, ხელს უწყობს ქვეყნის მასშტაბით ახალი ტურისტული პროდუქტებისა და მიმართულებების განვითარებას. მონაწილეობს ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის პროექტების შემუშავებასა და განხორციელებაში. გეგმავს და ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებას ტურისტულად მიმზიდველ ადგილებში ტურიზმის განვითარების მიზნით.

მთავარი სპეციალისტი

თამარ კახიძე

E-mail: t.kakhidze@gnta.ge

მთავარი სპეციალისტი

გიორგი მალაშხია

E-mail: g.malashkhia@gnta.ge

სამმართველოს უფროსი: ნინო ფანჯაკიძე

E-mail: n.fanjakidze@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

უზრუნველყოფს ადმინისტრაციის საქმიანობის მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისად წარმართვას და ადმინისტრაციის უზრუნველყოფას მის საქმიანობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო სიახლეებით. ამზადებს ადმინისტრაციის სახელით გასაფორმებელი ხელშეკრულებების მემორანდუმების ან/და შეთანხმებების პროექტების მომზადებას, ასევე ადმინისტრაციის სხვადასხვა სტუქტურული ერთეულის მიერ მომზადებული ამგვარი პროექტების ექსპერტიზასა და ვიზირებას. ადმინისტრაციის კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით მონაწილეობს მესამე პირებთან ურთიერთობაში და იცავს ადმინისტრაციის ინტერესებს ყველა ინსტანციის სასამართლოში. უზრუნველყოფს საჯარო ინფორმაციის გაცემის ხელმისაწვდომობას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მთავარი სპეციალისტი

დიანა ჩუბინიშვილი

E-mail: d.chubinishvili@gnta.ge

მთავარი სპეციალისტი

ნინო ჯვარშეიშვილი

E-mail: n.jvarsheishvili@gnta.ge

სამმართველოს უფროსი: ლევან ჯაფარიძე

E-mail: l.japaridze@gnta.ge

Phone: +995 32 243 69 99

Fax: +995 32 243 60 87

უზრუნველჰყოფს საქართველოში საქმიანი ტურიზმის განვითარებისა და სხვადასხვა სახის შეხვედრების, წამახალისებელი ტურების, კონფერენციების, გამოფენებისა და სხვა მსგავსი საერთაშორისო ღონისძიებების მოზიდვის ხელშეწყობას. ახორციელებს საქმიანი ტურიზმის სფეროში მომსახურების ადგილობრივი მიმწოდებლების მონაცემთა ბაზის შექმნას და განახლებას. მონაცემთა ბაზის წევრებთან თანამშრომლობისას, ბიურო მოქმედებს ხელმძღვანელის მიერ დამტკიცებული საკონვენციო და საგამოფენო ბიუროს საქმიანობის სახელმძღვანელოს ფარგლებში. საქმიანი ტურიზმის სფეროში მომსახურების ადგილობრივი მიმწოდებლების მონაცემთა ბაზაში გაწევრიანება ხდება ხელმძღვანელის მიერ დამტკიცებული საქართველოს საკონვენციო და საგამოფენო ბიუროს საქმიანი ტურიზმის სფეროში მომსახურების ადგილობრივი მიმწოდებლების მონაცემთა ბაზაში გაწევრიანების კრიტერიუმების შესაბამისად. ახორციელებს საქმიანი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საერთაშორისო ტენდერების და განაცხადების (ბიდები) მოძიებას, საქმიანი ტურიზმის სფეროში მომსახურების ადგილობრივი მიმწოდებლების მონაცემთა ბაზის წევრებისათვის აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას, შესაბამისი მასალის მომზადებასა და მათში მონაწილეობის მიღებას. ასევე უზრუნველყჰოფს საქართველოში საქმიანი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს საქმიანი ტურიზმის ბრენდის ჩამოყალიბებასა და განვითარების ხელშეწყობას. ახორციელებს საქართველოს საქმიანი ტურიზმის პოტენციალის პოპულარიზაციას და მის წარმოჩენას საერთაშორისო და შიდა ბაზრებზე; ზრუნავს საქართველოს საქმიანი ტურიზმის პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით კომუნიკაციის არხების/მეთოდების განსაზღვრასა და განხორციელებაზე მიზნობრივი ბაზრების მიხედვით. ადგენს და გეგმავს შესაბამისი ადგილობრივი და საერთაშორისო ტურისტული გამოფენებისა და ბაზრობების ნუსხას და მონაწილეობს საქართველოს საკონვენციო და საგამოფენო ბიუროს სახელით. ახორციელებს საქართველოს საქმიანი ტურიზმის პოტენციალის უკეთ გაცნობის მიზნით, საქართველოს საკონვენციო და საგამოფენო ბიუროს სახელით, საზღვარგარეთის ქვეყნებში პრეზენტაციებს, პრესკონფერენციებსა და სხვა ღონისძიებების მოწყობა/თანამონაწილეობას. თანამშრომლობს საერთაშორისო ბაზარზე ქვეყანაში არსებული საქმიანი ტურიზმის პოტენციალის წარმოსაჩენად, შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და უწყებებთან. იზრუნველჰყოფს მიზნობრივ ფორუმებსა და კონფერენციებში მონაწილეობას და შეხვედრების გამართვას. ზრუნავს კომპეტენციის ფარგლებში, შესაბამისი პირების, მათ შორის, ადგილზე ინსპექტირების ჩატარებაზე პასუხისმგებელი პირების საქართველოში მოწვევაზე, ჩამოყვანასა და მასპინძლობაზე. უზრუნველჰყოფს საქართველოს საქმიანი ტურიზმის პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით, შესაბამისი სარეკლამო საინფორმაციო მასალის (ბეჭდვითი, ვიდეო, ციფრული და სხვა) მომზადებას და მასიური არხებით გავრცელების ორგანიზება/თანამონაწილეობას, შესაბამისი ვებგვერდების შექმნას და პერიოდული განახლებას. ახორციელებს საქართველოს საქმიანი ტურიზმის ბრენდის განვითარების მიზნით, საჭირო კვლევების ჩასატარებლად ტექნიკური დავალების მომზადებაში მონაწილეობას. უზრუნველჰყოფს საქართველოში საქმიანი ტურიზმის სფეროსთან დაკავშირებული კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობას, კომპეტენციის ფარგლებში პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებაში მონაწილეობას.

უფროსი სპეციალისტი

ანა ახალაია

a.akhalaia@gnta.ge

ბიზნეს განვითარების მენეჯერი

ოთარ მარგოშვილი

E-mail: o.margoshvili@gnta.ge

ბიზნეს განვითარების კოორდინატორი

ქეთევან კასრაშვილი

E-mail: k.kasrashvili@gnta.ge

ბიზნეს განვითარების უმცროსი კოორდინატორი

ნატალი ონიანი

n.oniani@gnta.ge

ადმინისტრაციის ტერიტორიული ორგანოები

• ტურზმის საინფორმაციო ცენტრი:
უზრუნველყოფს ადგილობრივ და უცხოელ ტურისტებს საჭირო ინფორმაციით. ახორციელებს ტურისტული ღირსშესანიშნაობების, ტურისტული ადგილებისა და ტურისტული მიმართულებების შესახებ ინფორმაციის მოძიებასა და გავრცელებას. ქმნის საინფორმაციო ცენტრის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების მონაცემთა ბაზას და უზრუნველყოფს მის მუდმივ განახლებას.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X